مرکز توسعه نوآوری های انرژی برق

(متـــنا - برق و انرژی)

 

تاریخچه

به منظورتوسعه پایدار و حفظ محیط زیست با ملاحظه ظرفیتهای زیستی و رونق اقتصادی،این مرکز کار خود را در جهت گسترش فعالیتهای مطالعاتی، پژوهشی و مهندسی در زمینه های برق و انرژی بویژه توسعه نوآوریهای انـــرژی در قالب " گروه مطالعات فناوریهای صنعت برق " با اخذ مجـــوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1387 آغاز نمود و با توسعه کمی و کیفی روزافزون در سال 1394 موفق به دریافت مجــوز تاسیس "مرکز توسعه نوآوریهـــای انرژی برق " از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گردید. مرکز توسعه نوآوریهای انرژی برق که برای سهولت و به اختصار "متنا – برق و انرژی" نامیده میشود عضو "گروه متنا" بوده و در تمامی زمینه های مرتبط با صنایع انرژی و صنعت بـــرق و آب فعالیت می نماید و با در اختیار داشتن تجـــربیات گروه متن و انجـــام پروژه های متعدد در زمینـه های مختلف و پشتیبانـی کارشناسان و پژوهشگران با تجربه آماده ارائه خدمات مطالعاتی ، پژوهشی و مهندسی می باشد.

 

اهداف

مرکز توسعه نوآوریهای انرژی برق (متنا – برق و انرژی) با درک این موضوع که توسـعه فنــاوری نه تنها ارتقـــاء دانش فنی، بلکه توسعه و ارتقـــــاء مجموعه ای از سیستم های سخت افـزاری و نرم افـزاری ، مهارتهای فنـی و حتی مدیریتی را شامل می شود، خدمات پژوهشی و مشــــاوره ای خود را در زمینه توسعه فناوریهای نوین انرژی، به سیاستگذاران علم و تکنولـوژی، بخش های تخصصـــی و بنگــاه های اقتصادی کشور بـــه خصوص در بخش برق و انرژی با ملاحظات زیر ارائه می نماید:

1-توجه به استفاده از فناوریهای جدید و مدیریت آن به منظور توسعه مناسب صنعت برق و انرژی.

 2-بهره گیری از منابع انرژیهای تجدید پذیر بجای انرژیهای فسیلی در جهت حفظ محیط زیست.

 3-توجه به مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف در حوزه انرژی و برق بمنظور تولید انرژی مجازی.

 4-کاهش تلفات و افزایش راندمان و بهره وری در حوزه برق و انرژی.

 5-جهت دهی و استفاده از منابع سرمایه گذاری مالی بمنظورافزایش کارایی و روزآمد نمودن حوزه برق و انرژی کشور.

 6-همکاری با بخش های مختلف دولتی و خصوصی در راستای پیاده سازی اصول اقتصاد مقاومتی در حوزه برق و انرژی

7-توسعه همکاریهای بین المللی بمنظور انتقال فناوری روز و رقابتی

 

صفحه بعد

 The Center For Energy Innovation Development

              مرکز توسعه نوآوری های انرژی برق (متنا- برق و انرژی)
          تهران- صندوق پستی 1481- 14665 تلفن: 44213032  فکس: 44219822 ایمیل: matnagroup74@gmail.com

         وب سایت مرکز توسعه فناوری نیرو (متن)